ЮНЕСКО

Мрежата от асоциирани към ЮНЕСКО училища е основана през 1953 г. от 33 училища в 15 държави-членки на Организацията. Към момента включва над 8500 училища в 180 страни. Асоциираните към…
Read More

Проект Образование за утрешния ден

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и…
Read More

Проект Координиране на съвместни политики

Информация за представяне: Име на проекта: „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион” Програма: ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020, код: 16.5.2.054, e-MS ROBG…
Read More

Проект Най-хубавото

Проектът е финансиран по Национална Програма „Училището – територия на учениците”, Модул „Подкрепа на целодневното обучение от начален етап”. Бюджетът на проекта е 10 000 лева. Неговата цел е чрез…
Read More

ИКТ – водеща сила за промяна в образованието

БЛИЗО 440 УЧЕНИЦИ ОТ РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ ПРИСЪСТВАХА НА ДВА УРОКА ПО БИОЛОГИЯ И МАТЕМАТИКА, проведени в СУ „Емилиян Станев” във Велико Търново. Уроците бяха част от мащабния международен проект „Информационни…
Read More