Проект Най-хубавото

Проектът е финансиран по Национална Програма „Училището – територия на учениците”, Модул „Подкрепа на целодневното обучение от начален етап”. Бюджетът на проекта е 10 000 лева.

Неговата цел е чрез използване на разнообразни методи и форми в организирането на занимания по интереси да се насърчава творческия потенциал, да се стимулира въображението и развива таланта на всяко дете. Да се създаде възможност за общуване и опознаване между децата от различни социални и етнически общности, както и деца със СОП. Да се изградят умения за групова работа и формиране на толерантни взаимоотношения в детската общност.

Резултатите са свързани с осмисляне времето за занимания по интереси на учениците чрез интересни творчески, образователни и занимателни игри, задоволяване познавателните потребности на учениците и повишаване на тяхната успеваемост в учебния процес. Чрез предоставяне на приятна атмосфера и спокойна обстановка у децата да се формират положителни нагласи към училищния живот.

Клип: Игротека