Проект „Педагогически аспекти на наследството в дигитална среда“

Основна информация за проекта:

Срок: 12 месеца, 1.1.2021 – 08.12.2021 г. (срокът е удължен до 08.03.2022 г.)

Обща стойност: 31 350 лв., от които 28 950 лв. финансиране от Фондация „Америка за България“

Цел: Разработване на методология за работа с педагогика на наследството в дигитална среда. Създаване на интердисциплинарна мрежа от преподаватели от СУ „Емилиян Станев“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и специалисти от РИМ – Велико Търново, която да апробира и утвърди виртуалната комуникация между училището, музея и университета като елемент на съвременното образователно пространство.

Планирани дейности:

  • създаване на дигитален архив с 3D музейни експонати на сайта на Регионалния исторически музей – Велико Търново и виртуална разходка в Сарафкината къща;
  • провеждане на два обучителни семинара за учители по темите „Преподаване чрез наследство в дигитална среда“ и за работа с онлайн инструменти за преподаване;
  • публикуване на помагало с работни листове за интерактивни онлайн дейности в музея;
  • създаване на банка от интердисциплинарни видеоуроци, свързани с използване на дигитални музейни ресурси;
  • дизайн на педагогически експеримент;
  • публикуване на учебно помагало за преподаване с наследство в дигитална среда;
  • кампания за популяризиране на проекта.

Партньори:

  • СУ „Емилиян Станев“;
  • ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“;
  • РИМ – Велико Търново.

Реализирани дейности:

В началото на проектните дейности е проведена входяща анкета сред учителите в СУ „Ем. Станев“.  Целта ѝ е да проучи какво е мястото на наследството в предметното обучение в съвременното училище и какви са най-често прилаганите форми на сътрудничество с музейните институции, какво е отношението на учителите към организацията на учебния процес, кои източници на информация предпочитат и в каква степен използват в уроците дигитални ресурси.

Създаден е дигитален архив със 79 музейни експонати в 3D формат, които са част от три виртуални разходки в музеите на Велико Търново – Археологически музей, „Възраждане и Учредително събрание“, „Сарафкина къща“. Всички дигитализирани предмети са придружени с музеен паспорт, притежават възможност за динамично разглеждане, както и опция да бъдат изпращани към потребителите чрез QR код. Виртуалните разходки са достъпни на сайта на СУ „Ем. Станев” и на сайта на РИМ – Велико Търново в обособен раздел.

Проведен е онлайн обучителен семинар „Преподаване на наследство в дигитална среда“, в който участваха 16 учители. Участниците са запознати с концепцията за педагогика на наследството и за работните листове като дидактически инструмент, и оформиха работни групи, които обсъдиха възможностите за прилагане на тази технология в обучението.

Проведен е обучителен семинар „Разработване на учебно съдържание с помощта на съвременни ИКТ”. Учителите са запознати с четири дигитални платформи – Kahoot, Mentimeter, Padlet и Mural, както и с възможностите за интегрирането им при обучение в електронна среда от разстояние и в традиционната класна стая.

Издаден е сборник с работни листове „Педагогическа лаборатория: Работни листове за обектно базирано обучение”. В него са включени 24 работни листове, които имат за цел да разширят потенциала на учебните програми по български език и литература, по история и цивилизации и по изобразително изкуство за работа с наследство в дигитална среда чрез обектно-базирано обучение. Работните листове са разработени от участващите в проекта учители и са апробирани в поредица от уроци в реална учебна среда. По време на уроците е приложен методът на включеното наблюдение от двама университетски преподаватели, специалисти по методика, консултиращи проектните дейности. Сборникът е с гарантиран свободен достъп сайта на СУ „Ем. Станев” и на сайта на РИМ – Велико Търново. Предвидена е възможност за принтиране на всеки от работните листове.

Създадена е банка от десет интердисциплинарни видеоуроци. Три от тях са проведени през май 2021 г., в седмицата на наследството, посветена на 18 май – Международния ден на музеите, която СУ „Ем. Станев” традиционно отбелязва. Останалите уроци са проведени през февруари 2022 г., в седмицата, посветена на патронния празник на училището. Видеоуроците ще бъдат използвани при обучението на студенти от педагогическите специалности на Филологическия факултет, Историческия факултет и Факултета по изобразително изкуство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

В хода на практическите дейности по проекта е разработен и се съблюдава дизайн на педагогически експеримент, който ще бъде включен в сборник с интердисциплинарни урочни разработки за работа с дигитално наследство.

Четирима учители, участващи в проекта, представиха доклади на Международния симпозиум „Образование ‘21”, организиран от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, който се проведе през ноември 2021 г. В процес на издаване е сборник „Наследстото в дигиталния свят”, който ще включва научните разработки на участниците в Международния симпозиум.

Дейностите по проекта са представени на една пресконференция, отразени са в публикации в регионалните медии и са представени пред няколко педагогически форума.

Виртуални разходки към проекта:

Музей „Възраждане и Учредително събрание“

Археологически музей

Музей „Сарафкина къща“

Документи:

Работни листове

Сборник

Помагало