Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН)

Основна цел

Обща цел на проекта се изразява във въвеждането, поддържането и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

– усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

– подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

– модернизиране на методите и средствата за обучение;

– повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

– насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

– осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

ГРУПИ В СУ „ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“ :

 Група: Алгоритмично програмиране – в обучението участват ученици от 7 и 8 клас.

Цели:

· Усвояване на едно от най-ценните умения на дигиталния век – програмирането.

· Опознаване на алгоритмите и основите на програмния език C++.

· Развиване на уменията за логическо мислене и за решаване на проблеми.

Очаквани резултати:

· Да могат да прилагат основните управляващи конструкции при решаване на задачи.

· Да разбира същността на основните типове данни и да може да избира подходящ тип за определена задача.

· Да усвои работата с условен оператор и видовете цикли.

· Да прилага основни алгоритми за работа със стринг и едномерен масив.

Ръководител : Тодорка Еленина

Група: Компютърна анимация – в групата участват ученици от 4, 5 и 6 клас

Цели:

· Запознаване с една нова нетрадиционна среда, която провокира знанията, уменията, интересите и въображението на учениците.

· Развитие на комуникационни умения, практичност, логическо мислене и творчество.

· Разучаване на основните принципи за изграждане на анимационните филми.

· Запознаване с историческото развитие на анимацията, с видовете анимации, с това какво е сюжет, сценарий и стори борд.

Очаквани резултати:

· Създаване на свои собствени анимирани картички.

· Създаване на анимирани рекламни банери.

· Създаване на авторски анимационни филмчета и комикси.

Ръководител: Тодорка Еленина

Група „Опознавам Европа“

Участници: ученици от 5 и 6 клас

Цели: Участниците да подобрят своите умения за търсене на информация в Интернет – в случая за конкретна държава от Европа, да подбират подходящи данни и да ги запазват в папки на локалния диск. Да се работи с реална карта, както и с Google Maps. Да се обогатят представите на децата за държавите от Европа. Така събраната информация да се подреди в презентация и да се представи пред публика. За съхранение и споделяне на файловете да се използват и възможностите на Office 365.

Ръководител: Дарина Славова

Група „ Графика и дизайн“ с ученици от 7 клас

Цели: Учениците да придобият умения и знания за работа с Expression Web 4. Да създават уебсайт, който се състой от определен брой страници свързани с хипервръзки. Да прикрепят избран видеоклип или заснет от тях самите. Да изучат стъпките при вмъкване на изображения, таблици, оформяне на цялостен дизайн и визия на всяка страница.

Работа с Corew draw – създаване на графични изображения и обработка на снимка.

Очаквани резултати: След проведените часове учениците да могат да създават уебсайт, като преминат през основните етапи – описание, планиране и изпълнение.

Ръководител: Вероника Василева

Група „WEB ТЕХНОЛОГИИ“

Участниците в групата са ученици от VIII и IX клас с професия „Графичен дизайнер“.

Цел : да придобият основни знания по уеб технологии и по-конкретно запознаване с HTML5 и CSS3. Учениците ще се запознаят с основните етапи в уеб разработката и работа с уеб браузъри, с инструментите за HTML/CSS разработка. Те ще развиват практически умения за използване на езика за описание на уеб съдържание /HTML/ и езика за стилизиране на уеб съдържание /CSS/. Като очаквани резултати са реализиране на проекти за изработка на уеб страници и създаване на цялостен уеб сайт с добра визия и структура.

Ръководител : Светлана Бенкова

Група : „ИНТЕРАКТИВНОСТ И ИЗКУСТВО В ПРЕЗЕНТИРАНЕТО“

Участниците в групата са ученици от V клас.

Цел: да придобият основни знания и умения в създаването на презентация, чрез която да предадат успешно своето послание и да задържат вниманието на аудиторията. Учениците ще се запознаят с основни техники и средства в презентирането, ще компресират информация, ще структурират привличащи вниманието презентации чрез програмата PowerPoint. Ще се стремят към интерактивност и атрактивно представяне на своите крайни продукти

Ръководител : Светлана Бенкова