Проект „Педагогика на културното наследство“

№ 2018-1-BG01-KA101-047439 , КД1,  сектор  „Училищно образование”, мобилност на училищен персонал. Продължителност 18 месеца – от 01.06. 2018 г. до 31.08.2019 г.

Дейности:

  1. Участие в квалификационен курс, организиран от Laboratorio del cittadino Onlus, италианска организация, включена в каталога на курсовете по програма „Еразъм+“ в периода 15-20.10.2018 г.
  2. Посещение и наблюдение във валдорфско училище в Германия, месец февруари 2019 г.

Цели на проекта:

1.Развитие и прилагане на иновативни педагогически практики в областта на педагогиката на наследството чрез:

* работа на „терен“ с паметници на културата, знакови за няколко важни периода в европейската история

*осъществяване на партньорство с валдорфски училища и институции, прилагащи педагогика на наследството

* развитие на практически умения за интердисциплинарно учене,

* запознаване на учителите с методологията на валдорфските училища.

2. Засилване на чувството на принадлежност към общото европейско пространство у учителите чрез преживяването на европейското материално наследството, осмисляне на културното наследство като споделен ресурс с голям потенциал при обучението и възпитанието на бъдещето – децата.

3. Подобряване на уменията на учителите за: комуникация на чужд език, за работа в мултикултурна среда, за прилагане на проектно базираното обучение и за управление на човешки и материални ресурси.

От 15 до 20.10.2018 г. учителите участваха в квалификационен курс в Рим, Италия, организиран от Laboratorio del cittadino Onlus, с ръководител Мариела Морбидели. Курсът включваше следните теми:

  1. “Grand Tour in Europe: Creativity, Innovation, Active Citizenship and Intercultural Dialogue”
  2. “Europe between Mythology, Modernity and Multiculturalism”

Участващи учители:

  1. Анета Добрева, учител по испански език, координатор на проекта
  2. Миглена Георгиева, учител по английски език
  3. Таня Димитрова, учител по английски език в начален етап
  4. Симона Тодорова, учител по изобразително изкуство
  5. Светлана Бенкова, учител по информатика и графичен дизайн
  6. Пресиян Конакчиев, учител по история и цивилизация.

Участващите в мобилността посетиха различни исторически и архитектурни обекти, символи на културното наследство – четирите филиала на Националния римски музей / Дворецът Масимо, Дворецът Алтемпс, Крипта Балби, Термите на Диоклециан /, Капитолийския музей, вила Фарнезина, Форумът на Траян, Форумът на Цезар. На учителите предварително бяха поставени индивидуални задачи, по които те трябваше да работят по групи с чуждестранните си колеги и след това да представят и изпратят за електронната книга, която ще бъде издадена като краен продукт на проекта. Бяха обсъдени и съвместни бъдещи европейски проекти с учителите от другите страни.

Според участващите, мобилността повиши личностното и професионалното им развитие, допринесе за качеството на преподаване на съответния предмет, подобри знанията и компетенциите им по педагогика на наследството, придобиха усещане за принадлежност към европейската общност на учителите, погледнаха от друга гледна точка проблемите на съвременното българско училище и ги съпоставиха със ситуацията в другите държави. По време на обучението имаха възможност да общуват на чужд език в реална езикова среда, да споделят своите интереси с европейски колеги, да създат нови приятелства, да обогатят и общата си култура.

От 10 до 16 февруари 2019 г. учители от СУ,,Емилиян Станев“: А. Палангурска- ЗДУД, П. Марков-учител в група ЦДО, Н. Пенчева-учител в група ЦДО, Й. Иванова-учител в група ЦДО, А. Добрева- учител по испански език, Л.Попова-старши учител по ИКТ и математика, Б. Бонева-старши учител начален етап, Й. Цветанов-учител по музика, Й. Здравкова-учител в група ЦДО, И. Тотева-учител в група ЦДО участваха във визита по проект Еразъм+ Ключова дейност 1, Сектор „Училищно образование“ на тема – „Педагогика на културното наследство“ като наблюдаваха уроци във Freie Waldorfschule Evinghausen Брамше, Германия където учениците се обучават по философията на Рудолф Щайнер /Валдорфска педагогика/ от 1 до 12 клас.

Учителите наблюдаваха основни уроци по математика, испански, руски и английски език, история, история на изкуството, политика, музика и др. След часовете учителите станаха свидетели как учениците творят в работилници по интереси. Така учителите са запознаха с добри практики по отношение на:

– комплексен подход в обучението и възпитанието, работа в екип с ученици и учители;

– интегриране на изкуствата в обучението;

– организиране на практически дейности в час за усвояване на преподаденото;

Усвоените от участниците в проекта умения ще допринесат за промяна в техните компетенции за активно използване на културата, историята и произведенията на изкуството като ресурс в учебното съдържание. Обучените учители ще могат гъвкаво да ползват учебните програми, в които успешно да интегрират изкуствата и културата, дори да оптимизират съдържанието им в частите, в които това е възможно – разширена и факултативна подготовка, клубни дейности (ателиета, концерти, изложби), с акцент върху повече часове за практически дейности и експерименти.