СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


Диплома за средно образование

Диплома за средно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Дубликат на документ за завършен клас

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Евр. приложение към дип. за ср. образование

Издаване на европейско приложение на свидетелство за ПК

Европейско приложение на свидетелство за ПК

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Заповед за завършен период или клас

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

Служебна бележка за допускане до ДЗИ

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

Сл. бележка за допускане до ДЗИ

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Сл. бележка за проверка на способностите

Издаване на удостоверение
Издаване на удостоверение

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

Удостоверения за валидиране на компетентности

Издаване на Удостоверения за валидиране на ПК по част от професия и Свидетелства за валидиране на ПК

Удост. за валидир. на ПК и свид. за валидир. на ПК

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Удост. за проф. обучение и Свид. за проф. квалиф.

Приемане и преместване на ученици

Приемане и преместване на ученици

Отчет за постъпилите в СУ "Емилиян Станев" заявления по реда на Закона за достъп до обществена информация

Отчет 2019 г.