СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


20.03.2020 >> Доставка на учебници, учебни комплекти и познавателни книжки за децата от подготвителната група и учениците от Средно училище "Емилиян Станев", гр. Велико Търново по обособени позиции, Решение, Сключени договори с издателства - 10.04.2020 г.
19.12.2019 >> Доставки на подкрепителна закуска за децата от подготвителната група и за учениците от първи до четвърти клас на СУ "Ем. Станев", гр. В. Търново, Документация, Информация за удължаване на срок за получаване на оферти, Протокол, Договор

15.08.2019 >> Доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко", Обявление за процедура, Заповед за избор на заявител

23.04.2019 >> Доставка на учебници, учебни комплекти и познавателни книжки за децата от подготвителната група и учениците от Средно училище "Емилиян Станев", гр. Велико Търново по обособени позиции, Решение
20.02.2019 >> Доставки на подкрепителна закуска за децата от подготвителната група и за учениците от първи до четвърти клас на СУ "Ем. Станев", гр. В. Търново, Решение и приложения, Съобщение, Протокол
08.01.2019 >> Обществена поръчка за договаряне без обявление: Доставка на природен газ за нуждите на СУ "Емилиян Станев", Решение за публикуване
03.08.2018 >> Избор на доставчик на компютърна техника, Обява и приложения, Протокол
26.07.2018 >> Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учениците от 3 и 7 клас при Средно училище "Емилиян Станев", гр. Велико Търново по обособени позиции, Решение, Договор
01.06.2018 >> Покана за представяне на оферти завъзлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: Доставка на роботи по проект: "Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 - 2020" при условията и реда на глава 26, чл. 191, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки, Обява и приложения, Протокол
23.04.2018 >> Доставка на роботи по проект „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 - 2020, Приложения и указания, Информация по чл. 44 от ЗОП 02.05.2018 > Удължаване на срок за събиране на оферти
05.04.2018 >> Събиране ценови предложения за транспортна услуга, Обява
27.03.2018 >> Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата от подготвителната група и учениците от Средно училище "Емилиян Станев", гр. Велико Търново по обособени позиции, Решение
23.03.2018 >> Доставка на оборудване за училищни кабинети по проект „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 - 2020, Обява и приложения, ПриложенияИнформация по чл. 44 от ЗОП, 30.03.2018 > Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 18.04.2018 > Протоколи 04.05.2018 > Протокол телескоп, Протокол микроскоп
23.03.2018 >> Доставка на роботи по проект „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 - 2020, Обява и приложения, Информация по чл. 44 от ЗОП, 30.03.2018 > Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Протокол от заседание на комисията
23.03.2018 >> Доставка на компютърна техника и периферни устройства по проект „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 - 2020, Документи и приложения, Информация по чл. 44 от ЗОП, 18.04.2018 > Общ протокол-РС, Протокол позиция 1, Протокол позиция 2, Протокол позиция 3, Протокол позиция 4 02.04.2018 > Протокол позиция 3 - окончателен 17.05.2018 > Сключен договор 3D принтер 18.05.2018 > Договор МФУ
14.03.2018 >> Обществена поръчка: Доставка на роботи по проект „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 - 2020“, Обява, Приложения и договор, Съобщение за прекратяване на обществената поръчка
14.03.2018 >> Обществена поръчка: Доставка на компютърна техника и периферни устройства по проект „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 - 2020, Обява, Приложение-1, Приложение-2, Съобщение за прекратяване на обществена поръчка
>> Обществена поръчка за договаряне без обявление: Доставка на природен газ за нуждите на СУ "Емилиян Станев", Решение за публикуване, Договор, Резултати от процедура
>> Решение за обществена поръчка с предмет : "Доставки на пакетирани закуска, зеленчуци и/или плодове за децата от подготвителната група и за учениците от първи до четвърти клас на  СУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново по Програма «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас» на Министерството на образованието и науката" при условията и реда на глава двадесет и шеста, чл. 187, във връзка с чл. 20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки", Указания и приложения, Протокол, Договор
>> Решение за обществена поръчка с предмет : "Доставка на учебници по английски език за шести клас, Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП и чл.39, ал.1 ППЗОП, Договор
>> Решение за обществена поръчка с предмет : „Доставка на учебници за втори и шести клас за учениците от Средно училище "Емилиян Станев", гр. Велико Търново по обособени позиции, Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП и чл.39, ал.1 ППЗОП, Договор
>> Решение за обществена поръчка с предмет : „Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата от подготвителната група и учениците от Средно училище "Емилиян Станев", гр. Велико Търново по обособени позиции, Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП и чл.39, ал.1 ППЗОП, Договор, Договор Просвета, Договор Анубис, Договор SANPro, Договор Юниверс, Договор Слово, Договор Бит и техника, Договор Колибри, Договор Архимед
>> Доставки на пакетирани закуска, зеленчуци и/или плодове за децата от подготвителната група и за учениците от първи до четвърти клас на СУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново по Програма «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас.> Документация, ОбяваСъобщениеПротокол от разглеждане и оценяване на офертитеДоговорИнформация за извършено плащанеПлащане-02Плащане-03Плащане-04Плащане-05
>> Доставка на природен газ: Решение за откриване на процедураДоговор
Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за учебната 2016/2017г. за учениците от 1-ви до 7-ми клас на  СОУ „Емилиян Станев”, гр. Велико Търново. > Документация и покани до издателства
>> Договори с издателства: Анубис, Бит и техника, Просвета-София, S.A.N.Pro, Слово, Юнивърс
>> Доставки на пакетирани закуски, зеленчуци и/или плодове за децата от подготвителната група и за учениците от първи до четвърти клас на  СОУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново по програма «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас» на Министерството на образованието и науката > Указания, Публична покана, Приложения във Word формат, Протокол, Договор, Плащане-01.2016, Плащане-02.2016,Плащане-03.2016Плащане-04.2016Плащане-05.2016Плащане-09.2016Плащане-10.2016Плащане-11.2016, Плащане-12.2016

>> Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: Доставка на компютърна техника > Документация, Публична покана, Приложения във Word формат, Протокол ИКТ, Договор за 40 лаптопа, Информация за плащане, Договор "Темпус", Приложение 1а, Плащане 3 лаптопа

>> Обществена поръчка за договаряне без обявление "Доставка на природен газ за нуждите на СОУ "Емилиян Станев" > Решение за публикуване, Договор за разпределение и снабдяване с природен газ, Плащане-11.2015, Плащане-12.2015, Плащане-01.2016, Плащане-02.2016, Плащане-03.2016, Плащане-04.2016, Плащане-10.2016, Плащане-11.2016, Плащане-12.2016, Плащане-1.2017, Плащане-3.2017, Плащане-4.2017

>> Ограничена процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка > Договаряне и доставка на учебници и учебни помагала: Доклад за дейността на комисия, Протоколи от договаряне с издателства, Договори с издателства, Плащане на издателства

>> Ограничена процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка > Договаряне и доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2015-2016 г.

>> Доставки на пакетирани закуска, зеленчуци и/или плодове за децата от подготвителната група и за учениците от първи до четвърти клас на  СОУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново > 29.12.2014, Приложение, Публичнапокана в АОП, Протокол, Заявление от Поли 2014 ЕООД, Договор за изпълнение на поръчката, Информация за изпълнение на доставка за м. март, Плащане за м.априлПлащане за м. май ,  Плащане за м. октомври, Плащане за м. ноември, Плащане за м. декември, Плащане за м. януари

>> Доставки на пакетирани закуска, зеленчуци и/или плодове за децата от подготвителната група и за учениците от първи до четвърти клас на  СОУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново > 11.12.2014, Приложения, Публична покана в АОП, Протокол

>> Публична покана за избор на доставчик на компютри по програма на МОН "ИКТ в училище" - 27.10.2014 г. > 27.10.2014, Приложения, Протокол от разглеждането и оценяването на офертите, Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на компютърна техника за нуждите на СОУ "Ем. Станев"
Информация за изпълнение на доставката

  • Новини
  • Награди
17 Фев

Добре дошли на новата ...

Той е пак същият, но пренаписан с новите езици за WEB програмиране. Старият сайт е на адрес: ...

Прочети още...
04 Фев

ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА

ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА на ученици от СУ "Емилиян Станев", В. Търново. Творбите са направени през първия ...

Прочети още...
01 Фев

Отец Петър Иванов ...

Отец Петър Иванов гостува виртуално на V "Б" клас в час по литература при г-жа Светлана Симеонова ...

Прочети още...
17 Фев

Добре дошли на новата ...

Той е пак същият, но пренаписан с новите езици за WEB програмиране. Старият сайт е на адрес: ...

Прочети още...
04 Фев

ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА

ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА на ученици от СУ "Емилиян Станев", В. Търново. Творбите са направени през първия ...

Прочети още...
01 Фев

Отец Петър Иванов ...

Отец Петър Иванов гостува виртуално на V "Б" клас в час по литература при г-жа Светлана Симеонова ...

Прочети още...