СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

Бинарен урок на тема "Планетарните богове в Древния Изток" се проведе в СУ ,,Емилиян Станев“ под ръководството на А. Палангурска и В. Недкова.

Учениците от 5 ,,А“ и 5 ,,Д“ клас показаха компетентности за работа с различни източници на информация и ползване на различни средства за онагледяване. Петокласниците успешно съчетаха знания за божествата в Древния Изток и ги съотнесоха към небесните тела, които олицетворяват, показаха какво влияние оказват планетите и звездите върху Земята и живота на хората. 

    Урокът беше посетен от доц. Д-р В. Стойчева и ас. Ю. Симеонова, преподаватели по методика на преподаването във ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий“, В. Бояджиев - ЗДУД, П. Конакчиев и Р. Истаткова - учители по история и цивилизация, Н. Апостолова и А. Стефанова - учители по български език и литература. Съчетаването двете учебни дисциплини - История и цивилизации и Човекът и природата - допринесе за повишаване знанията на учениците по разглежданата тема, уменията за работа в екип и разпределянето на дейностите по поставена задача.