СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


Диплома за средно образование

. Диплома за средно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

. Дубликат на документ за завършен клас

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

. Евр. приложение към дип. за ср. образование

Издаване на европейско приложение на свидетелство за ПК

. Европейско приложение на свидетелство за ПК

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

. Заповед за завършен период или клас

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

. Служебна бележка за допускане до ДЗИ

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

. Сл. бележка за допускане до ДЗИ

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

. Сл. бележка за проверка на способностите

Издаване на удостоверение
. Издаване на удостоверение

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

. Удостоверения за валидиране на компетентности

Издаване на Удостоверения за валидиране на ПК по част от професия и Свидетелства за валидиране на ПК

. Удост. за валидир. на ПК и свид. за валидир. на ПК

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

. Удост. за проф. обучение и Свид. за проф. квалиф.

Приемане и преместване на ученици

. Приемане и преместване на ученици

Отчет за постъпилите в СУ "Емилиян Станев" заявления по реда на Закона за достъп до обществена информация

. Отчет 2019 г.

Галерия специалности