СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!RAZTEJ

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001

„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

logo gad

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН)

Основна цел

Обща цел на проекта се изразява във въвеждането, поддържането и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

- усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

- подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

- модернизиране на методите и средствата за обучение;

- повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

- насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

- осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

ГРУПИ В СУ „ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“ :

 Група: Алгоритмично програмиране – в обучението участват ученици от 7 и 8 клас.

Цели:

· Усвояване на едно от най-ценните умения на дигиталния век - програмирането.

· Опознаване на алгоритмите и основите на програмния език C++.

· Развиване на уменията за логическо мислене и за решаване на проблеми.

Очаквани резултати:

· Да могат да прилагат основните управляващи конструкции при решаване на задачи.

· Да разбира същността на основните типове данни и да може да избира подходящ тип за определена задача.

· Да усвои работата с условен оператор и видовете цикли.

· Да прилага основни алгоритми за работа със стринг и едномерен масив.

Ръководител : Тодорка Еленина

Група: Компютърна анимация – в групата участват ученици от 4, 5 и 6 клас

Цели:

· Запознаване с една нова нетрадиционна среда, която провокира знанията, уменията, интересите и въображението на учениците.

· Развитие на комуникационни умения, практичност, логическо мислене и творчество.

· Разучаване на основните принципи за изграждане на анимационните филми.

· Запознаване с историческото развитие на анимацията, с видовете анимации, с това какво е сюжет, сценарий и стори борд.

Очаквани резултати:

· Създаване на свои собствени анимирани картички.

· Създаване на анимирани рекламни банери.

· Създаване на авторски анимационни филмчета и комикси.

Ръководител: Тодорка Еленина

Група „Опознавам Европа“

Участници: ученици от 5 и 6 клас

Цели: Участниците да подобрят своите умения за търсене на информация в Интернет – в случая за конкретна държава от Европа, да подбират подходящи данни и да ги запазват в папки на локалния диск. Да се работи с реална карта, както и с Google Maps. Да се обогатят представите на децата за държавите от Европа. Така събраната информация да се подреди в презентация и да се представи пред публика. За съхранение и споделяне на файловете да се използват и възможностите на Office 365.

Ръководител: Дарина Славова

Група „ Графика и дизайн“ с ученици от 7 клас

Цели: Учениците да придобият умения и знания за работа с Expression Web 4. Да създават уебсайт, който се състой от определен брой страници свързани с хипервръзки. Да прикрепят избран видеоклип или заснет от тях самите. Да изучат стъпките при вмъкване на изображения, таблици, оформяне на цялостен дизайн и визия на всяка страница.

Работа с Corew draw – създаване на графични изображения и обработка на снимка.

Очаквани резултати: След проведените часове учениците да могат да създават уебсайт, като преминат през основните етапи – описание, планиране и изпълнение.

Ръководител: Вероника Василева

Група „WEB ТЕХНОЛОГИИ“

Участниците в групата са ученици от VIII и IX клас с професия „Графичен дизайнер“.

Цел : да придобият основни знания по уеб технологии и по-конкретно запознаване с HTML5 и CSS3. Учениците ще се запознаят с основните етапи в уеб разработката и работа с уеб браузъри, с инструментите за HTML/CSS разработка. Те ще развиват практически умения за използване на езика за описание на уеб съдържание /HTML/ и езика за стилизиране на уеб съдържание /CSS/. Като очаквани резултати са реализиране на проекти за изработка на уеб страници и създаване на цялостен уеб сайт с добра визия и структура.

Ръководител : Светлана Бенкова

Група : „ИНТЕРАКТИВНОСТ И ИЗКУСТВО В ПРЕЗЕНТИРАНЕТО“

Участниците в групата са ученици от V клас.

Цел: да придобият основни знания и умения в създаването на презентация, чрез която да предадат успешно своето послание и да задържат вниманието на аудиторията. Учениците ще се запознаят с основни техники и средства в презентирането, ще компресират информация, ще структурират привличащи вниманието презентации чрез програмата PowerPoint. Ще се стремят към интерактивност и атрактивно представяне на своите крайни продукти

Ръководител : Светлана Бенкова

Информация за представяне:

Име на проекта: „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион”

Програма: ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020, код: 16.5.2.054, e-MS ROBG – 165

Партньори: Регионален инспекторат на образованието на Област Кълъраш, Румъния; СУ „Емилиян Станев” – гр. Велико Търново; ПМГ „Св. Климент Охридски” – гр. Силистра; СУ „Христо Ботев” – гр. Тутракан

Продължителност: 24 месеца (от 26 април 2017 г. до 27 април 2019 г.)

Бюджет: 994 896,64 евро (Регионален инспекторат на образованието на Област Кълъраш, Румъния – 637 450,90 евро; СУ „Емилиян Станев” – гр. Велико Търново – 155 600,15 евро; ПМГ „Св. Климент Охридски” – гр. Силистра – 103 173,68 евро; и СУ „Христо Ботев” – гр. Тутракан – 102 671,91 евро)

Цел: подобряване и осъвременяване на образователната инфраструктура в три български и пет румънски училища

Дейности:

-  оборудване на осем специални кабинета за интердисциплинарно изучаване на математика, природни науки и информационни технологии (по един във всяко от участващите училища);

- разработване на интердисциплинарна учебна програма по математика, природни науки и информационни технологии;

- провеждането на учебни дейности чрез проектно-базирано обучение;

- провеждане три научни интердисциплинарни ученически изложения;

- обучение за учители;

- информационни дейности.


Второ ученическо

интердисциплинарно научно изложение

В периода 20-22 октомври 2018 г. в СУ „Емилиян Станев” се проведе международно ученическо научно изложение. В него взеха участие 114 ученици и учители от пет румънски и три български училища. Те представиха свои интердисциплинарни научни разработки в областта на математика, природните науки и информационните технологии. Обхватът на темите е разнообразен – разработване на пожароизвестителна система от рециклирани материали, екологични енергийни източници, създаване на модел на космическа станция за живот и др. Училище „Емилиян Станев“ се включи в изложението като представи атрактивна образователна игра за малки и големи, както и разработка по роботика.

Изложението се проведе по проект „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион”, в който училище „Емилиян Станев“ участва заедно с Училищния инспекторат на образованието на Oкръг Кълъраш, Румъния, ПМГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Силистра и СУ „Христо Ботев“ – гр. Тутракан.

Picture Expo VT 21.10.2018 1

Picture Expo VT 21.10.2018 2

Picture Expo VT 21.10.2018 3


В периода 8-10 септември 2017 г. четирима учители от СУ „Емилиян Станев” участваха в тридневно обучение за изграждане на екип от учители за работа в интердисциплинарни училищни ателиета по математика, природни науки и информационни технологии. Обучението беше организирано от Регионалния инспекторат на образованието на Област Кълъраш, Румъния по проект „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион”. Училищният екип се включи работните групи за разработване и усвояване на интерактивни методи и подходи в обучението по природни науки. Учителите Милена Йорданова, Маргарита Бурнева, Светлана Дамянова и Митка Ангелова се запознаха с добри практики от румънски училища и представиха свои постижения.

Обучението е част от дейностите по проект „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион” по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020, в който СУ „Емилиян Станев” участва заедно с още три български училища и Регионалния инспекторат на образованието на Област Кълъраш, Румъния.

proekt 2018


 На 10 ноември 2017 г. екип от СУ "Емилиян Станев" учства в работна среща по проект "Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион". Срещата се проведе в ПМГ "Св. Климент Охридски", което е едно от училищата-партньори по проекта. По време на работните разговори бяха планирани предстоящите дейности в участващите училища по изграждане на ателиета за интердисциплинарно изучаване на природни науки, математика и информационни технологии.
Работната среща  е част от дейностите по проект "Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион" по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020, в който СУ „Емилиян Станев” участва заедно с още три български училища и Регионалния инспекторат на образованието на Област Кълъраш, Румъния.


 На 9 март 2018 г. в СУ "Христо Ботев", гр. Тутракан се проведе работна среща по проект  "Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион". В срещата участваха директорът на училището, г-жа Кина Котларска и учителят по химия и опазване на околнта среда г-жа Милена Йорданова, които са част от ръководния екип на проекта. Акцент в работните разговори бе подготовката на предстоящото научно изложение за ученици от участващите училища. На него учениците ще представят научните си разработки от ателиатата за интердисциплинарно изучаване на математика, природни науки и информационни технологии, които бяха създадени в началто на учебната година.
Работната среща е част от дейностите по проект "Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион" по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020, в който СУ „Емилиян Станев” участва заедно с още три български училища и Регионалния инспекторат на образованието на Област Кълъраш, Румъния.

2018 Picture Tutrakan

В периода 20-22 април 2018 г. в град Кълъраш, Румъния се проведе научно изложение по проект "Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион". В него взе участие екип от СУ "Емилиян Станев", който включваше десет ученици, трима учители и двама ръководители. От началото на учебната година те подготвят за представяне научна разработка в ателие за интердисциплинарно изучаване на математика, природни науки и информационни технологии, създадено по проекта.Разработката на училищния екип, посветена на възможностите на съвременното земеделие да допринесе за здравословното хранене, бе оценена и наградена от експертно жури. Учениците Адриан Косев, Славко Сергеевич, Стефка, Стойкова и Силвия Георгиева от XI клас и Катрин Чавдарова, Радина Атанасова, Християна Маринова, Пенчо Йорданов, Мадлен Василева и Стоян Панайотов от IX клас в продължение на половин година подготвят своя научен проект под ръководството на г-жа Маргарита Бурнева, учител по биология и здравно образование, г-жа Светлана Дамянова, учител по биология и здравно образование и г-жа Митка Ангелова, учител по математика и информационни технологии. В експертния екип на проекта участват и г-жа Кина Котларска, директор на СУ "Емилиян Станев", както и г-жа Милена Йорданова, учител по химия и опазване на околната среда. В начуното изложение със свои разработки се представиха осем училища - три от България и пет от Румъния. То е част от дейностите по проект "Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион" по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020, в който СУ „Емилиян Станев” участва заедно с още две български училища и Регионалния инспекторат на образованието на Област Кълъраш, Румъния.

2018 Picture VTteam Expo

2018 Picture VTteam Expo 1

Трето ученическо интердисциплинарно научно изложение

В периода 22-24 март 2019 г. екип от ученици и учители от СУ „Емилиян Станев” участва в международно ученическо научно изложение. Събитието се проведе в гр. Кълъраш, Румъния и е част от дейностите по проект „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион”. Разработката на училищния екип – „Образователни игри 2“ е продължение на тази от предходното научно изложение по проекта. Учениците от гимназиалния курс, участници в изложението са Стоян Стефанов, Павел Николов, Пенчо Георгиев, Алекс Цанев, Костадин Радославов, Катрин Чавдарова, Радина Атанасова, Християна Маринова, Мадлен Василева и Диана Цветанова. В продължение на няколко месеца те работиха в малки групи под ръководството на екип учители - г-жа Маргарита Бурнева, учител по биология и здравно образование, г-жа Светлана Дамянова, учител по биология и здравно образование и г-жа Митка Ангелова, учител по математика и информационни технологии. В експертния екип на проекта участват и г-жа Кина Котларска, директор на СУ "Емилиян Станев", както и г-жа Милена Йорданова, учител по химия и опазване на околната среда. Училищния отбор представи фотометрични анализи на вода, изработена от учениците машина за сапунени мехури и модел на водородна кола.

Изложението се провежда по проект „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион”, в който училище „Емилиян Станев“ участва заедно с Училищния инспекторат на образованието на Oкръг Кълъраш, Румъния, ПМГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Силистра и СУ „Христо Ботев“ – гр. Тутракан.

02.05.2019 1

Заключителна пресконференция

Представители на СУ „Емилиян Станев“ участваха в заключителната пресконференция по проект „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион”. Домакин на събитието, което се проведе на 19 април 2019 г. беше Училищният инспекторат на образованието на Oкръг Кълъраш, Румъния. На пресконференцията бяха представени резултатите от проекта, който се реализира в периода април 2017 г. – април 2019 г. в партньорство между четири образователни институции от трансграничния регион Румъния – България. Г-жа Милена Йорданова, учител по химия и опазване на околната среда, представи осъществените в нашето училище дейности.

Пресконференцията  е част от дейностите по проект "Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион" по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020, в който СУ „Емилиян Станев” участва заедно с Училищния инспекторат на образованието на Oкръг Кълъраш, Румъния, ПМГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Силистра и СУ „Христо Ботев“ – гр. Тутракан.

02.05.2019 2

02.05.2019 3

02.05.2019 4

Проектът е финансиран по Национална Програма „Училището – територия на учениците”, Модул „Подкрепа на целодневното обучение от начален етап”. Бюджетът на проекта е 10 000 лева.
Неговата цел е чрез използване на разнообразни методи и форми в организирането на занимания по интереси да се насърчава творческия потенциал, да се стимулира въображението и развива таланта на всяко дете. Да се създаде възможност за общуване и опознаване между децата от различни социални и етнически общности, както и деца със СОП. Да се изградят умения за групова работа и формиране на толерантни взаимоотношения в детската общност.
Резултатите са свързани с осмисляне времето за занимания по интереси на учениците чрез интересни творчески, образователни и занимателни игри, задоволяване познавателните потребности на учениците и повишаване на тяхната успеваемост в учебния процес. Чрез предоставяне на приятна атмосфера и спокойна обстановка у децата да се формират положителни нагласи към училищния живот. Клип: Игротека
БЛИЗО 440 УЧЕНИЦИ ОТ РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ ПРИСЪСТВАХА НА ДВА УРОКА ПО БИОЛОГИЯ И МАТЕМАТИКА, проведени в СУ „Емилиян Станев” във Велико Търново. Уроците бяха част от мащабния международен проект „Информационни компютърни технологии – движеща сила за промяна в образованието”, в който участва и търновската гимназия. В проекта са включени още две български училища – Математическата гимназия „Баба Тонка” в Русе и СУ „Васил Левски” в Главиница, както и две румънски гимназии – общообразователното училище „Александру Одобеску” в Лехлиу Гара и Техническата гимназия „Михай Еминеску” в Кълъраш.

В СУ „Емилиян Станев” уроците бяха проведени от Красимир Цанев, учител по биология, и Маргарита Белчева, учител по математика. Те са двамата педагози от търновската гимназия, които активно участваха в разработването на дигиталните помагала по биология и математика от българска страна. Учениците имаха възможност да видят дигитализираните кабинети в гимназията и да работят с новата техника и софтуера към нея.
Четири общи учебни дни „Нека учим заедно” бяха в края на миналата седмица в българските училища, включени в проекта. СОУ „Емилиян Станев” беше последното място, на което учениците се събраха за съвместните уроци.

На 27.02 – 01.03.2013 г. ученици от трите училища, включени в проекта , посетиха партьорските училища в Румъния, където се проведоха симетрични „Общи учебни дни в Румъния”.

На 14.03 .2013 г. във Велико Търново се проведе заключителната среща по проекта, в която се включиха ученици и учители от СУ „Емилиян Станев“. На нея бе представена и дигиталната система за обучение, използвана в училището.
„По време на реализацията на проекта успяхме да обзаведем общо десет кабинета в три български и три румънски училища с настолни и преносими компютри, принтери, мултимедийни проектори и принтери. Освен това разработихме уникалната платформа SWOBLE - система, с която дигитализирахме 40 помагала по биология и математика, одобрени от образователното министерство. По този начин информацията и материята се поднасят на учениците по много по-лесен и достъпен начин“, разказа Антоанета Пепелджийска от „Евроинтегра“.

Проект ИКТ „Водеща сила за промяна в образованието” – MIS ETC 221 стартира в рамките на програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013г. Неговата цел е уеднаквяване на преподавателските стандарти и образователното равнище в два образователни предмета – биология и здравно образование и математика. По време на реализацията на проекта ще се наблюдават и регистрират психологическите параметри в поведението на учениците, динамиката на социалната им активност и нивото на усвоени знания, умения и компетентност.

Той обхваща трансграничния регион на България и Румъния. Реализирането му е съвместна дейност на специалисти от двете страни. Водещ партньор по проекта е Сдружение „Евроинтегра”, съвместно със СОУ „Васил Левски” гр. Главиница, СУ „Емилиян Станев”, гр. Велико Търново, Математическа гимназия „Баба Тонка”, гр. Русе. От румънска страна участват Теоретическа гимназия „Михай Еминеску“, гр. Кълъраш и Общообразователно училище „Александру Одобеску“, Лехлюи гара. Партньори по проекта от румънска страна са Сдружение Access и Училищен инспекторат в Кълъраш. Продължителността на проекта е 18 месеца - от 23.09.2011г. до 23.03.2013г. Реализацията му се обезпечава от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Обща стойност на проекта - 1 473 604.80 >

Резултати от проекта:
1. Оборудвани и обзаведени 10 специализирани кабинета в 6 училища.
2. Създадено и внедрено Е Съдържание и Е система за обучение за 9 клас по Биология и Математика. Образователен портал.
3. Изградена методология за обучение на учители и обучение на обучители.
4. Въздействие върху учители и ученици.
5. ИКТ за равен достъп.
6. Ускоряване на процесът на въвеждане на ИКТ в целия образователен процес.

Клип: Румъния 2013, Клип: Конференция Координатор СОУ „Емилиян Станев” – Наталия Любенова, педагогически съветник. Новите компютърни зали, спечелени по проекта:

IT 1