СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


Проект "Квалификация на педагогическите специалисти"

Конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката.

СУ „Е.Станев“ участва в проекта като възложител на обучения по Дейност 1.


Продължителност на проекта: 36 месеца в рамките на три учебни години – 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021.
Срок на административния договор: до 03.10.2021 г.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ - 19 911 123 лева.
Целева група: педагогически специалисти, които през периода на проекта работят в системата на образованието.

От 5 до 7 юли 2019 година в град Пловдив бяха обучени 37 учители на тема: „Киберсигурност, дигитално гражданство за учители и превенция на рисковете за децата в мрежата“. Темата бе преценена като изключително важна от целия педагогически екип предвид резултатите от проведената сред учениците анкета за идентифициране на училищния тормоз.


RAZTEJ

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001

„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН)

Основна цел

Обща цел на проекта се изразява във въвеждането, поддържането и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

- усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

- подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

- модернизиране на методите и средствата за обучение;

- повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

- насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

- осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

ГРУПИ В СУ „ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“ :

 Група: Алгоритмично програмиране – в обучението участват ученици от 7 и 8 клас.

Цели:

· Усвояване на едно от най-ценните умения на дигиталния век - програмирането.

· Опознаване на алгоритмите и основите на програмния език C++.

· Развиване на уменията за логическо мислене и за решаване на проблеми.

Очаквани резултати:

· Да могат да прилагат основните управляващи конструкции при решаване на задачи.

· Да разбира същността на основните типове данни и да може да избира подходящ тип за определена задача.

· Да усвои работата с условен оператор и видовете цикли.

· Да прилага основни алгоритми за работа със стринг и едномерен масив.

Ръководител : Тодорка Еленина

Група: Компютърна анимация – в групата участват ученици от 4, 5 и 6 клас

Цели:

· Запознаване с една нова нетрадиционна среда, която провокира знанията, уменията, интересите и въображението на учениците.

· Развитие на комуникационни умения, практичност, логическо мислене и творчество.

· Разучаване на основните принципи за изграждане на анимационните филми.

· Запознаване с историческото развитие на анимацията, с видовете анимации, с това какво е сюжет, сценарий и стори борд.

Очаквани резултати:

· Създаване на свои собствени анимирани картички.

· Създаване на анимирани рекламни банери.

· Създаване на авторски анимационни филмчета и комикси.

Ръководител: Тодорка Еленина

Група „Опознавам Европа“

Участници: ученици от 5 и 6 клас

Цели: Участниците да подобрят своите умения за търсене на информация в Интернет – в случая за конкретна държава от Европа, да подбират подходящи данни и да ги запазват в папки на локалния диск. Да се работи с реална карта, както и с Google Maps. Да се обогатят представите на децата за държавите от Европа. Така събраната информация да се подреди в презентация и да се представи пред публика. За съхранение и споделяне на файловете да се използват и възможностите на Office 365.

Ръководител: Дарина Славова

Група „ Графика и дизайн“ с ученици от 7 клас

Цели: Учениците да придобият умения и знания за работа с Expression Web 4. Да създават уебсайт, който се състой от определен брой страници свързани с хипервръзки. Да прикрепят избран видеоклип или заснет от тях самите. Да изучат стъпките при вмъкване на изображения, таблици, оформяне на цялостен дизайн и визия на всяка страница.

Работа с Corew draw – създаване на графични изображения и обработка на снимка.

Очаквани резултати: След проведените часове учениците да могат да създават уебсайт, като преминат през основните етапи – описание, планиране и изпълнение.

Ръководител: Вероника Василева

Група „WEB ТЕХНОЛОГИИ“

Участниците в групата са ученици от VIII и IX клас с професия „Графичен дизайнер“.

Цел : да придобият основни знания по уеб технологии и по-конкретно запознаване с HTML5 и CSS3. Учениците ще се запознаят с основните етапи в уеб разработката и работа с уеб браузъри, с инструментите за HTML/CSS разработка. Те ще развиват практически умения за използване на езика за описание на уеб съдържание /HTML/ и езика за стилизиране на уеб съдържание /CSS/. Като очаквани резултати са реализиране на проекти за изработка на уеб страници и създаване на цялостен уеб сайт с добра визия и структура.

Ръководител : Светлана Бенкова

Група : „ИНТЕРАКТИВНОСТ И ИЗКУСТВО В ПРЕЗЕНТИРАНЕТО“

Участниците в групата са ученици от V клас.

Цел: да придобият основни знания и умения в създаването на презентация, чрез която да предадат успешно своето послание и да задържат вниманието на аудиторията. Учениците ще се запознаят с основни техники и средства в презентирането, ще компресират информация, ще структурират привличащи вниманието презентации чрез програмата PowerPoint. Ще се стремят към интерактивност и атрактивно представяне на своите крайни продукти

Ръководител : Светлана Бенкова

  • Новини
  • Награди
17 Фев

Добре дошли на новата ...

Той е пак същият, но пренаписан с новите езици за WEB програмиране. Старият сайт е на адрес: ...

Прочети още...
04 Фев

ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА

ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА на ученици от СУ "Емилиян Станев", В. Търново. Творбите са направени през първия ...

Прочети още...
01 Фев

Отец Петър Иванов ...

Отец Петър Иванов гостува виртуално на V "Б" клас в час по литература при г-жа Светлана Симеонова ...

Прочети още...
17 Фев

Добре дошли на новата ...

Той е пак същият, но пренаписан с новите езици за WEB програмиране. Старият сайт е на адрес: ...

Прочети още...
04 Фев

ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА

ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА на ученици от СУ "Емилиян Станев", В. Търново. Творбите са направени през първия ...

Прочети още...
01 Фев

Отец Петър Иванов ...

Отец Петър Иванов гостува виртуално на V "Б" клас в час по литература при г-жа Светлана Симеонова ...

Прочети още...