СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

 проект Art nouveau – Art renouveau

Номер № 2014-UK01-KA201-000226_4, програма Еразъм+, КД2 - "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики", дейност "Стратегически партньорства", сектор "Училищно образование", проекти само между училища 2014 - 2017

Партньори: Германия, Румъния, Словения, Франция и Шотландия

Проектът в лица:

 • Антоанета Палангурска
 • Бояна Койнова
 • Галя Везирова
 • Светлана Бенкова

Участващи ученици: 5-12 клас

Въздействие на проекта:

Участващите ученици получиха нови знания и компетенции, които им помагат да изработят художествени творби в стил Art nouveau. Така се гарантира устойчивост за познаване на проучвания стил и прилагане на неговите елементи.

Участващите ученици и учители в резултат на визитите задълбочиха познанията си в областта на изобразителните и визуалните изкуства, и информационните технологии, които превърнаха в умения за социални практики.

Учителите получиха по-добро разбиране за образователните системи в страните партньори и приоритетите на ЕС. Те споделиха добри практики и създадоха материали в областта на Art nouveau за разпространение в цяла Европа.

Продукти:

 • "Пътека Арт Нуво Русе - Градски маршрут" РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ЗА АКТИВНА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ;
 • Градска карта ,,Пътека Арт Нуво Русе – Градски маршрут“;
 • Видеофилми на дейностите от визитата във България, Румъния,Словения и Шотландия;
 • Ученически филм, 5 м., "The jewel thieves";
 • Изложби ,,Арт нуво от Велико Търново до Шотландия“, ,,Арт нуво в Търговище, Румъния“, ,,Арт нуво от Велико Търново да Словения“, ,,Арт нуво България“, ,,Арт нуво от Велико Търново до Франция“, ,,Арт нуво от Велико Търново до Дортмунд“;
 • Коледени благотворителени базари с ученически изделия в стил Арт нуво: 14 – 18 декември 2015 г. и 12 – 16 декември 2016 г.;
 • Календар 2017 – отразяващ визитите в партньорските държави;
 • Ученически художествени изделия: витражи, бижута от стъкло и метал, делители за книги и сувенири-магнити.
 • Презентации за културата, приятелството и представители на Арт нуво стила;
 • Блог на проекта:
 • http://schule.mallinckrodt-gymnasium.de/erasmus+/art_nouveau-art_renouveau/;

10.09.2017 Erasmus 1

10.09.2017 Erasmus 2

10.09.2017 Erasmus 3


проект S/He’ s Equal in Europe

 Тя/Той равнопоставени в Европа

Номер № 2015-1–ЕS01–КА219–015783_4програма Еразъм+, КД2 - "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики", дейност "Стратегически партньорства", сектор "Училищно образование", проекти само между училища 2015 - 2017

Партньори: Испания, Румъния, Португалия, Италия, Финландия, Полша, Гърция, Турция

Проектът в лица:

 • Галина Гогева
 • Борислава Иванова
 • Ивета Станчева
 • Мария Вълчева
 • Преслав Марков

Участващи ученици: 1 - 4 клас

Въздействие на проекта:

Участието на  ученици  от държавите партньори бе в дейности, насочени към популяризиране на ролята на жената в съвременното общество, възпитание в  зачитане труда на жените, както и подкрепа на  равенството между половете. Учениците придобиха знания за огромните усилия, които жените и другите хора, принадлежащи към групи в неравностойно положение, полагат. Те се убедиха, че трябва да бъдат защитници на идеята за равнопоставеност и да се борят за премахване на  всякакъв вид дискриминация.

 Част от учениците от държавите партньори участваха в  краткосрочни обмени, където  имаха шанса да  се запознаят с  различни култури и езици. Основната идея на тези обмени бе учениците да разберат, че толерантността и уважението идват от знанието и  насърчаването на мултикултурализма сред тях.

Учителите получиха насоки за работа по проподаване на равенсто между половете. Партньорите анализираха ролята и начина на присъствие на  учителите в класната стая и в училището. Целта бе да се направят изводи  как поведението на учителите може да предава ценности за равенство сред учениците. Педагозите споделиха добри практики и създадоха материали в областта на джендър равенството, в които са  описани приложими дейности. Базата данни е приложена в е – twinning платформата на проекта, съдържаща

голяма извадка от препоръчителни материали за  ползване от семейства, учители и ученици. Направиха се препоръки за подобряване на начина, по който равенството се отразява в учебните програми и официалните документи в училищата.

Продукти:

 • Еразъм + „Тя/Той равнопоставени в Европа“ – кът на проекта в училище;
 • Видеофилми на дейностите от визитата в Румъния, Испания, България и  Гърция
 • Видеоконференциии между участващите ученици от всички държави;
 • Ученически есета на тема „ Жените, на които съм благодарен “ ;
 •  Проучвания на най- често срещаните български женски имена и техния произход;
 • Пинг-понг приказка за равенството;
 • Участие в мисията  „Защитници на равенството“. Бяха събрани играчки, тетрадки и помагала от учениците и техните родители,  които бяха дарени на деца в неравностойно положение;
 • Презентации на тема „ Жени, пионери в своята област“, „ Ролята на жената и мъжа в семейството – кой извършва домакинската работа?“, „ Най- успелите българки“;
 • Помагало за учители „ Тя/ Той равнопоставени в Еропа“ / добри педагогически практики/, създадено от участващите преподаватели;
 • Дневник с  кратко описание и снимки на всички извършени дейности и международни визити;

     Блог на проекта: http://s-he-isequalineurope.blogspot.com.es/

     E-tinning платформа с продукти на проекта:

       https://twinspace.etwinning.net/15310/home

10.10.2017 1

10.10.2017 2
10.10.2017 3