Административни услуги

Дубликат на документ за завършен клас

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Европейско приложение към дипломата

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Европейско приложение на свидетелство за ПК

Издаване на европейско приложение на свидетелство за ПК

Заповед за признаване или отказ на завършен период

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Служебна бележка за ДЗИ

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

Служебна бележка за подадено заявление за ДЗИ

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

Служебна бележка за резултатите от положените изпити

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Удостоверение

Издаване на удостоверение

Удостоверения за валидиране на компетентности

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

Удостоверения за валидиране на ПК

Издаване на Удостоверения за валидиране на ПК по част от професия и Свидетелства за валидиране на ПК

Удостоверения за професионално обучение

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Отчет за постъпилите заявления

Отчет за постъпилите в СУ „Емилиян Станев“ заявления по реда на Закона за достъп до обществена информация